ESTEM OBERTS. 10% de descompte amb el codi 10SPRING

CONDICIONS DE VENDA

Lloguer de jet esquís sense permís nàutic

El present contracte està subjecte a les següents clàusules:

1 . L’arrendatari sota la seva responsabilitat:

a) Que tingui almenys 16 anys.

b) Que es consideri en bona condició física i mental per conduir el jet esquí llogat, i que aquest li ha estat lliurat en les bones condicions d’ús.

2 . L’arrendatari declara i accepta

a) Haver rebut les instruccions adequades pel maneig del jet esquí, així com les armilles de salvament per a la seguretat, sabent que el seu ús és obligatori.

b) Haver examinat el jet esquí i haver-lo trobat en perfecte estat de funcionament, equipat i no danyat.

c) El jet esquí ha de retornar-se al mateix lloc en el qual va ser lliurat i exactament al final del període contractual i en les mateixes condicions que va ser lliurat. En cas de danys o avaries deguts a la imprudència, a l’incompliment de les instruccions del monitor o a la mala utilització del jet esquí, l’arrendatari serà responsable del pagament de la reparació dels danys causats al vehicle.

d) L’arrendatari és l’única persona autoritzada a conduir el jet esquí i no ha de permetre en cap cas a una altra persona conduir-lo.

3 . L’arrendatari no podrá reclamar, sota cap circumstància, de l’empresa arrendadora, ni als seus empleats o directius, ni a la compañía aseguradora d’aquella o d’aquests, els danys i/o personals que sofreixi amb motiu de l’ús o tendencia del vehicle arrendat.

4 . L’arrendatari es compromet a respectar les següents normes de seguretat:

a) En els canals: a la sortida i a l’entrada, rodar a menys de 3 nusos.

b) Està prohibit navegar per la zona paral·lela a la costa a una distància inferior a 200 metres.

c) La distància entre cada jet esquí és d’almenys 100 metres.

d) Està prohibit navegar un darrere l’altre, si la distància és inferior a 100 metres.

e) Els canvis de direcció han de realitzar-se amb una distància mínima de 200 metres entre qualsevol obstacle o vehicle flotant, respectant sempre el reglament per evitar els abordatges en la mar en la seva forma esmenada. COLREG-72

f) Comprovar la posició dels altres vehicles que fan ruta abans de fer canvis de direcció.

g) L’angle de gir sempre ha d’estar sempre relacionat amb la velocitat de la moto, l’estat de la mar o l’experiència del conductor. A gran velocitat, no es deu girar bruscament.

h) No es pot acelerar, ni girar en els canals.

i) Cal tenir en compte l’absència de frens sobre els jets esquís i la superfície baixa en contacte amb l’aigua, cosa que significa que cal mantenir una gran distància de frenat.

j) Aquestes regles han de ser respectades: - Reduir la velocitat si un vehicle es troba en un radi mínim de 100 metres. - Disminuir completament la velocitat a menys de 200 metres de qualsevol punt de la costa, ja sigui un port, una platja, l’espigó, una roca, etc. - En cas de bolcar, el jet s’haurà de tornar a situar en la seva posició inicial, el més aviat possible i seguint les normes escrites al darrere del jet esquí.

5 . Escoltar i obeïr les instruccions del monitor, en cas contrari la fiança no serà reemborsada.

6 . L’incompliment de les normes escrites provocarà la retirada immediata del jet esquí i la pèrdua de la fiança. Les dues parts deixen redactat el contracte actual, afirmant-se i ratificant-se en tot el seu contingut, signant-lo en el lloc i en la data indicades anteriorment.

7.1 Qualsevol reserva cancel·lada amb més de 14 dies d’antelació comportarà la consignació de l’import pagat perquè pugui fer la seva activitat en una altra data o per a un canvi d’activitat. Aquesta opció és vàlida durant 12 mesos des de la data de l’activitat inicialment seleccionada. Els canvis de data s’acceptaran amb un avís mínim de 5 dies.

7.2 L’arrendatari ha de presentar-se en els nostres locals 15 minuts abans de l’hora a la qual ha reservat l’activitat - La presentació del tiquet de reserva és obligatòria. L’hora de reserva és aproximada i pot variar per raons tècniques o males condicions meteorològiques.

7.3 Si l’arrendatari decideix tornar abans de l’hora de finalització de l’arrendament, no es farà cap reemborsament.

7.4 Si l’arrendatari no arriba a l’hora prevista (15 min. Abans de l’hora de reserva, es perdrà l’arrendament del jet i no es realitzarà cap reemborsament.

7.5 La cancel·lació de la reserva a causa de les condicions meteorològiques és responsabilitat de l’arrendatari i serà sempre per raons de seguretat en la mar. En aquest cas, l’arrendador proporcionarà un bo amb validesa de 12 mesos per fer l’arrendament en una altra data.

7.6 L’arrendatari reconeix i accepta que, a causa de condicions meteorològiques desfavorables, problemes tècnics imprevistos o dificultats d’organització, els lloguers de jets esquís poden patir retards de lliurament.

7.7 En cas de retards de menys d’una hora i mitja respecte al termini de lliurament acordat, el client no pot reclamar cap reemborsament o compensació per part del arrendador.

8 . En cas d’avaria deguda al desgast mecànic o a altres causes no imputables a l’arrendatari, el contracte serà rescindit i l’arrendatari podrà reservar amb l’empresa arrendadora una franja horària, en funció de la disponibilitat, per recuperar el temps restant el qual no ha pogut aprofitar del lloguer.

En cas de no voler procedir a un nou lloguer amb el temps restant, es reemborsarà l’import pagat menys el temps emprat. El temps utilitzat es calcularà sobre la base de les tarifes vigents. Per exemple, si l’arrendament era de 2 hores i l’arrendatari va utilitzar 30 minuts, s’aplicarà la tarifa de 30 minuts i es reemborsarà la diferència.

“D’acord amb les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre la protecció de dades personals (LOPD), li informem que les dades proporcionades s’inclouran en un fitxer pertanyent a ROSES STYX S.L. amb finalitats de gestió administrativa, comptable i fiscal i per a enviar-vos comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis. Declaro així mateix que he estat informat de la possibilitat d’exercir els meus drets d’accés, rectificació, anul·lació i oposició de les meves dades a l’adreça fiscal de ROSES STYX S.L. situada a AVENIDA NORD 53 - 17480 ROSES - GIRONA”.

Lloguer d’embarcacions i motos aquàtiques amb titulació nàutica

HORARIS:

½ dia (4 h): 9 h - 13 h o de 10 h - 14 h // 14.30 h - 18.30 h o de 15 h - 19 h

1 dia (8h): 9 h - 17 h o de 10 h - 18 h

En cas de no presentar-se en les nostres instal·lacions amb un retard superior a 1 hora i 30 minuts de l’hora prevista de lloguer sense previ avís, donarà dret a Roses Styx SL a considerar la seva reserva com cancel·lada. Lloguer d’embarcacions i motos aquàtiques amb titulació nàutica

Roses Styx SL (d’ara endavant denominada arrendador) lloga a la persona identificada com a titular del contracte actual (denominada d’ara endavant arrendatari) l’embarcació referida en el contracte (d’ara endavant embarcació) de conformitat amb les clàusules i condicions contingudes en el present document, en els annexos al mateix (si n’hi hagués) i amb la tarifa pactada en el contracte de lloguer.

ARTICLE 1. UTILITZACIÓ DE L’EMBARCACIÓ

1.1 L’arrendatari es compromet a utilitzar i governar l’embarcació com si fos de la seva propietat, segons les normes del bon navegant i respecte a les normatives de la Marina Mercant.

1.2 Només està autoritzat a governar l’embarcació l’identificat com a titular en el contracte de lloguer i aquest haurà de retornar l’embarcació en el lloc i data establerts per l’arrendador.

1.3 Queda expressament prohibit:

a) Remolcar qualsevol embarcació o qualsevol objecte.

b) Participar en regates, competicions esportives i altres esdeveniments.

c) Governar l’embarcació sota els efectes de l’alcohol, narcòtics o qualsevol altre tipus de substàncies estupefaents o que disminueixin o alterin la capacitat de l’individu.

d) El transport de mercancies que iflingeixin la llei o les disposicions legals vigents a l’estat español, o amb fins il·licits.

e) Transportat passatgers en número superior a l’autoritzat i indicat al contracte de lloguer

g) Amarrar l’embarcació en una boia que no sigui d’ús públic.

h) Deixar l’embarcació amarrada o anclada sense cap persona a bord en rada, o aigües no protegides.

1.4 És obligació de l’arrendatari detenir i assegurar al més aviat possible l’embarcació quan s’il·lumini en el quadre d’instruments qualsevol dels testimonis que detecten una anomalia en el funcionament, o quan percebi signes externs que indiquin avaria o mal funcionament de l’embarcació. En aquest cas, l’arrendatari haurà de contactar amb l’arrendador i seguir les seves instruccions.

1.5 Els perjudicis de tota índole que pogués sofrir l’arrendador per l’incompliment de les condicions recollides en el present articulat i/o per ús diferent del pactat autoritzen l’arrendador a retirar l’embarcació a l’arrendatari i facturar i cobrar a aquest les quantitats degudament justificades corresponents a la reparació d’aquests perjudicis.

1.6 L’arrendador podrà rescindir el contracte de lloguer unilateralment i retirar l’embarcació a l’arrendatari quan observi que aquest infringeix el present articulat.

ARTICLE 2.

2.1 L’arrendatari es compromet a pagar a l’arrendador:

a) L’import del trasllat i/o reparació dels danys de l’embarcació motivats per ús de combustible inadequat.

b) L’import dels danys i/o sostraccions sofertes totalment o parcialment en l’embarcació, així com les despeses de trasllat i una indemnització en concepte d’immobilització de l’embarcació, estimada d’acord amb el nombre de dies necessaris per a la seva reparació i funció de la factura corresponent i calculant un dia per cada vuit hores de treball.

c) L’import sol·licitat per un tercer en concepte de rescat, independentment de les causes que hagin produït la necessitada d’aquest rescat.

d) La quantitat corresponent a les multes o sancions per qualsevol infracció de la legislació vigent i aplicable en què pogués incórrer l’arrendatari en l’ús de l’embarcació objecte del contracte de lloguer, així com els recàrrecs corresponents pel retard en el pagament per part de l’arrendatari i les despeses judicials o extrajudicials que pogués provocar.

2.2 L’arrendador podrà retirar la fiança establerta en llogar l’embarcació per a cobrir les despeses derivades de l’incompliment de les normes del contracte actual. Aquesta fiança serà restituïda en el moment del pagament de les despeses si aquests fossin inferiors a aquesta. En el cas que fossin superiors s’entendrà com un pagament a compte de la factura pendent.

ARTICLE 3. ESTAT DE L’EMBARCACIÓ

L’arrendador fa lliurament de l’embarcació en bon estat aparent de funcionament i en bon estat interior i de neteja. Serà obligació de l’arrendatari mantenir en bon estat d’ús l’embarcació arrendada, així com totes les instal·lacions en ella existents.

És obligació de l’arrendatari de comprovar l’estat de l’embarcació arrendada i el dels seus complements i constatar l’estat amb l’arrendador.

L’arrendatari és responsable de qualsevol perjudici o mal que es produeixi en l’embarcació arrendada i de la pèrdua de qualsevol dels seus elements, així com dels retards per ell provocats en el lliurament de l’embarcació.

Es retornarà l’embarcació amb l’equip complet de seguretat (armilles, rems, extintors, etc.) que obligatòriament haurà estat comprovat per l’arrendatari.

Tots els accessoris llogats a l’arrendatari seran retornats en perfecte estat. En cas contrari l’arrendador podrà utilitzar la fiança de l’arrendatari per a cobrir les despeses de reparació o substitució d’aquests.

ARTICLE 4. SEGUR DE L’EMBARCACIÓ

4.1 Les tarifes de lloguer inclouen una assegurança de responsabilitat civil obligatori, més una assegurança per lesió o mort dels ocupants.

4.2 Aquestes cobertures queden garantides i són assumides per l’assegurador amb el qual l’arrendador tingui concertada la corresponent pòlissa d’assegurança, i queden subjectes als pactes en el condicionat general o particular d’aquesta, i al regulat per la legislació vigent.

4.3 Mitjançant la signatura del contracte de lloguer l’arrendatari s’adhereix com a assegurat a l’esmentada pòlissa, de la qual existeix una còpia que podrà ser consultada.

4.4 Aquesta pòlissa no cobreix els danys, pèrdues, ni cap altre perjudici sofert en les pertinences o objectes personals transportats a bord de l’embarcació, ni els danys soferts en aquesta embarcació per robatori, vandalisme i/o accident qualsevol que sigui la naturalesa d’aquest.

4.5 L’arrendatari, en el cas que qualsevol membre de la seva tripulació o ell mateix sofrissin algun accident dins de l’embarcació, hauran de comunicar a l’arrendador, mitjançant la formulació d’un comunicat d’accident per escrit, les causes, circumstàncies i conseqüència de l’ocorregut, així com, de ser coneguts, nom, cognoms i domicili del causant del fet i dels testimonis i igualment els nomeni i adreces dels perjudicats, si n’hi hagués. S’entendrà per accident, a l’efecte del contracte actual, qualsevol fet fortuït, espontani, exterior, violent o independent de la voluntat de qui el sofreix i que es produeixi en qualsevol dels ocupants de l’embarcació.

ARTICLE 5. MANTENIMENT I REPARACIONS

5.1 En cas que l’embarcació arrendada sofrís una avaria una vegada lliurada l’embarcació, l’arrendatari es reservi el dret a retenir la fiança en un termini de *48h per a establir el motiu de l’avaria mitjançant un tècnic.

5.2 Una vegada detectat el motiu de l’avaria, es distingeixen dos casos:

a) Quan l’avaria es produeixi per desgast mecànic o per causes no imputables a l’arrendatari es rescindirà el contracte de lloguer i l’arrendador retornarà a l’arrendatari l’import del lloguer corresponent al període de temps que aquest no ha pogut gaudir de l’embarcació per causa de l’avaria. Es calcularà l’import a retornar en funció de la tarifa del temps gaudit menys el que pago el client. Exemple, si el lloguer era de 8 hores i l’arrendatari va gaudir 4 hores. Se li aplicarà la tarifa de 4 hores i se li retornarà la diferència. El combustible utilitzat durant el període en el qual l’embarcació ha funcionat correctament serà a càrrec de l’arrendatari.

b) Quan l’avaria es produeixi per causes imputables a l’arrendatari es rescindirà el contracte i l’arrendatari haurà de costejar els costos de reparació i el combustible consumit. En cap cas es retornarà l’import del lloguer.

5.3 Si el mateix dia del lloguer, l’embarcació arrendada sofrís una avaria inesperada abans de la sortida o es realitzés un error en el nostre sistema de reserves, l’arrendador retornarà a l’arrendatari l’import del lloguer que hagi pagat l’arrendatari. L’arrendador no podrà reclamar cap indemnització per aquest motiu.

5.4 En cas que s’hagi de venir a socórrer l’embarcació per un error, descuit o *negliciencia de l’arrendatari i no per una fallada de l’embarcació, l’arrendatari haurà de fer-se càrrec del servei ofert (desplaçament per al socors de l’embarcació) per valor de 150€.

ARTICLE 6. COMBUSTIBLE

6.1 El combustible consumit per l’embarcació durant el període de lloguer del mateix és per compte de l’arrendatari. Excepte les embarcacions el preu d’arrendament de les quals tingui inclòs el combustible.

6.2 L’arrendatari haurà de repostar l’embarcació amb el tipus de combustible adequat. En cas contrari l’arrendatari serà responsable de les despeses ocasionades pel trasllat i reparació dels danys que s’haguessin pogut produir en l’embarcació per ús de combustible inadequat.

6.3 L’arrendatari es compromet a retornar l’embarcació amb el mateix nivell de combustible que li va ser lliurada. En cas contrari se li facturarà el combustible que falti més un càrrec addicional en concepte de servei de repostat. L’arrendatari té l’obligació de controlar que el diposito aquest ple abans de la seva sortida.

ARTICLE 7. POLÍTICA D’ANUL·LACIÓ DE RESERVES

7.1 No són reemborsables els imports de les reserves anul·lades amb anterioritat inferior a 14 dies abans del dia de sortida del lloguer. S’acceptaran canvis de data amb una antelació mínima de 5 dies.

7.2 L’anul·lació de la reserva per causes meteorològiques serà competència de l’arrendador i sempre serà per raons de seguretat en la mar. En aquest cas, l’arrendador proporcionarà un bo amb una validesa de 12 mesos per a realitzar el lloguer en una altra data.

7.3 En cas que l’arrendatari retorni l’embarcació abans de l’hora prevista de lliurament no es farà cap mena d’abonament.

7.4 En cas que l’arrendatari retorni el vehicle amb un retard superior a 14 *min per a lloguers de fins a 3 hores i 29 minuts per a lloguers de 4 a 8 hores, se li cobrarà un suplement addicional equivalent a la tarifa establerta en el contracte.

7.5 L’arrendatari reconeix i accepta que, a causa de causes meteorològiques adverses, problemes tècnics imprevistos o dificultats en l’organització, els lloguers de les motos d’aigua poden sofrir retards en el lliurament.

7.6 En cas de retards menors a 1,5 hores respecte a l’horari de lliurament acordat, l’arrendatari no tindrà dret a sol·licitar cap devolució o compensació per part de l’arrendador.

7.7 En cas d’un lloguer de diversos dies i si durant qualsevol dia de la durada del lloguer hi ha condicions climàtiques adverses que impedeixin la navegació segura, no es podrà optar a la devolució dels dies afectats. L’arrendatari accepta que les condicions climàtiques són impredictibles i que l’arrendador no serà responsable pels dies de lloguer afectats per mal temps.

ARTICLE 8. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLES

8.1 El contracte actual es regirà i serà interpretat d’acord amb la lleis del país en el qual s’ha signat.

8.2 Les qüestions que se suscitin amb motiu d’aquest contracte entre l’arrendador i l’arrendatari són competència dels tribunals i jutjats espanyols, als quals totes dues parts se sotmeten.

8.3 Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del contracte actual, les parts se sotmeten a l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Girona de la “ *Associació dels *Comarques *Gironines per a l’Arbitratge”, al qual se’ls encarrega la designació de l’arbitri i l’administració de l’arbitratge obligant-se des d’ara al compliment de la decisió arbitral.

ARTICLE 9. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Rose *Styx, S.L. a través del seu web ‘www.aventuranautica.com’ sol·licita a l’Usuari certs dades de caràcter personal. Les dades subministrades per l’Usuari quedaran incorporats a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de Roses *Styx, S.L. el qual serà processat amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats per l’Usuari. L’Usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessaris per a la prestació dels serveis pactats.

La informació personal recaptada dels clients registrats és emmagatzemada en una base de dades propietat de Roses *Styx, S.L. , que assumeix les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d’acord amb el que s’estableix en la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra legislació aplicable.

Roses *Styx, S.L., a través del seu web, utilitzarà les dades subministrades per l’Usuari de manera interna per a donar a conèixer a l’Usuari ofertes i promocions que pogués considerar d’interès per a aquest.

L’usuari accepta que les seves dades personals siguin cedits a altres empreses (hotels) del grup al qual pertany Roses *Styx, S.L, així com a altres amb les quals conclogui acords de col·laboració amb l’única finalitat d’una millor prestació del servei, respectant en tot cas, la legislació espanyola sobre la protecció de les dades de caràcter personal.

Roses *Styx, S.L., a través del seu web, utilitzarà cookies quan l’Usuari navegui per la web *site de www.aventuranautica.com. Les cookies s’associen únicament amb un Usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l’Usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que reconegui als Usuaris registrats després que aquests s’hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar-se en cada visita per a accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. L’Usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador.

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrats en la web www.aventuranautica.com, mitjançant comunicació escrita dirigida a Roses *Styx, S.L., *Avda *Nord 53, Roses - Girona (Espanya), aquesta comunicació també podrà ser realitzada mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça: info@styxmotor.com.

Activitats nàutiques

L’usuari s’ha de presentar a les nostres instal·lacions 15 minuts abans de l’hora que ha reservat l’activitat. És obligatori presentar el tiquet de reserva.

Tota reserva que s’anul·li amb una antelació superior a 14 dies comportarà que la quantitat pagada quedi dipositada perquè pugui fer la seva activitat en una altra data o per a un canvi d’activitat. Aquesta opció té una validesa de 12 mesos a comptar de la data de l’activitat inicialment triada.

Una anul·lació sol·licitada amb menys de 5 dies d’antelació o la no-presentació en el moment de l’activitat comportarà la pèrdua del mateix i de la quantitat abonada.

Aventura Nàutica es reserva el dret de cancel·lar o retardar l’hora de l’activitat, sigui per motius tècnics, meteorològics o logístics.

L’anul·lació de la reserva per causes meteorològiques serà competència d’Aventura Nàutica i sempre serà per raons de seguretat al mar. En aquest cas, Aventura Nàutica proporcionarà un bo amb una validesa de 12 mesos per dur a terme l’activitat en una altra data.